กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพิสมัย หอมสุนทร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจุฑามาส ช้างต่อ
ครู คศ.2

นายธนานนท์ ศรีคำ
ครู คศ.2