กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธราธร พรหมพิทักษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายไพฑูรย์ ภูตะมี
ครู คศ.1