วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม
"โรงเรียนดี  ใกล้บ้าน"

ปรัชญา (philosophy)

"โรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตนักเรียนและสังคม "