กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศุภกิตติ์ มาประกอบ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพรหมเมศณ์ เปลียนอำรุง
ครู คศ.1

นายทรงธรรม บุญอยู่
ครูผู้ช่วย