กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายพรหมเมศณ์ เปลียนอำรุง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายศุภกิตติ์ มาประกอบ
ครู คศ.2

นายทรงธรรม บุญอยู่
ครูผู้ช่วย