เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

ฟ้าขาวชาว ม.พ. ดูงามเด่น  ร่มเย็นพฤษชาติ พิลาสล้ำ 
สามัคคี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม การศึกษา ชี้นำให้รุ่งเรือง

ดอกบัวสัญลักษณ์แห่งปัญญา สมคุณค่างดงามนามกระเดื่อง

นำความรู้ สู้ปัญหา พัฒนาบ้านเมือง ให้เฟื่องฟู  ลือเลื่องระบือไกล

พี่น้อง ปรองดองสมัครสมาน  จะสืบสานสร้างความดีมิหวั่นไหว

เผชิญทุกข์ อุปสรรค หนักเพียงใด เราพร้อมใจแก้ปัญหาสารพัน

ยามเรียนเราพรากเพียรยิ่ง กิจกรรมทุกสิ่งล้วนสร้างสรรค์

เราร่วมมือพัฒนาสถาบัน ด่านแม่คำมันพิทยาคม งามสมเอย