ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว

นายนะเรต อ่อนวงษ์
ลูกจ้างประจำ

นายจักรวาล จันทร์เพชร
ลูกจ้างชั่วคราว