กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสรศักดิ์ บุญทารมณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปัทมา เวียงทอง
ครู คศ.1