กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสรศักดิ์ บุญทารมณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปัทมา เวียงทอง
ครู คศ.1