ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  2537โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  2 กุมภาพันธ์  2537  โดยนักเรียนเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2357  เป็นต้นมา  และในปีการศึกษา    2540  โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญให้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้น

           โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม   ตั้งอยู่  ถนนด่านแม่คำมัน-ปลายราง  เลขที่  86  หมู่ที่  4  ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  เนื้อที่  47  ไร่งาน โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอลับแล  21  กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์   21  กิโลเมตร

           โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม  เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (. 1- .3 แบบสหศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( .4 - .6 แบบสหศึกษา )