พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์

 

พันธกิจ
 
1.พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ที่โรงเรียนกำหนด
2.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นตามรูปแบบหลักสูตรมาตรฐานสมรรถนะเหมาะสมกับบริบทของชุมชน
3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
4.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าในการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย
5.ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมอันดีงามและสำนึกความเป็นไทย
6.พัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้น่าอยู่และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 
เป้าประสงค์
 
1.นักเรียนมีคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ที่โรงเรียนกำหนด
2.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นตามรูปแบบหลักสูตรมาตรฐานสมรรถนะเหมาะสมกับบริบทของชุมชน
3.โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
4.นักเรียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าในการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย
5.นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมอันดีงามและสำนึกความเป็นไทย
6.โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้น่าอยู่และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้