พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.      พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้

2.      สร้างเสริม ครู  และบุคลากร ให้เป็นมืออาชีพ

3.      จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่สร้างเสริมพัฒนาการของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ           คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

4.      เพิ่มระดับสมรรถนะครู และ นักเรียน ในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร

5.      พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน สร้างความเป็นเลิศ และ ยกระดับสู่มาตรฐานสากล

6.      โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

7.      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น ในการจัดการศึกษา

 เป้าหมาย

1.      ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์

2.      ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.      โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม

4.      ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน