คณะผู้บริหาร

นายศุภชัย สิงห์โต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอุดม มีทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายสรศักดิ์ บุญทารมณ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นายธนกร บุญเอ็ม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายไพฑูรย์ ภูตะมี
หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

นายธนานนท์ ศรีคำ
หัวหน้างานฝ่ายกิจการนักเรียน