คณะผู้บริหาร

นายศุภชัย สิงห์โต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายไพฑูรย์ ภูตะมี
หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

นายธนานนท์ ศรีคำ
หัวหน้างานฝ่ายกิจการนักเรียน

นายสรศักดิ์ บุญทารมณ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นายธนกร บุญเอ็ม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป