คณะผู้บริหาร

นายประจวบ พิมละมาศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจรูญ สินาปัน
หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป

นายไพฑูรย์ ภูตะมี
หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

นายธนานนท์ ศรีคำ
หัวหน้างานฝ่ายกิจการนักเรียน

นายสรศักดิ์ บุญทารมณ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ