คณะผู้บริหาร

นายศุภชัย สิงห์โต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอุดม มีทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางสุนันท์ มีทอง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นายธนกร บุญเอ็ม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายธนานนท์ ศรีคำ
หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

นายศุภกิตติ์ มาประกอบ
หัวหน้างานฝ่ายกิจการนักเรียน