กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศุภณัฐ ชนัทนาวา
ครู คศ.1

นางสาววัลลภา กาวิลัย
ครู คศ.1

นางสาวนฤมล พุ่มทุ่ม
ครูอัตราจ้าง

นายกรกฎ ปิกมา
ครู คศ.1

นางสาวสุนันทา จุลกระโทก
ครูอัตราจ้าง