กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุนันท์ มีทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสำอางค์ เครื่อนสอน
ครู คศ.2

นายศุภณัฐ ชนัทนาวา
ครู คศ.1

นางสาววัลลภา กาวิลัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวนฤมล พุ่มทุ่ม
ครูอัตราจ้าง