กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุนันท์ มีทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสำอางค์ เครื่อนสอน
ครู คศ.2

นายศุภณัฐ ชนัทนาวา
ครู คศ.1

นางสาววัลลภา กาวิลัย
ครู คศ.1

นางสาวนฤมล พุ่มทุ่ม
ครูอัตราจ้าง

นายกรกฎ ปิกมา
ครู คศ.1