อัตลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา (ตามจุดเน้น จุดเด่น)

“นักเรียนดี มีคุณธรรม”


อัตลักษณ์ของนักเรียน
“คุณธรรมเด่น เน้นสุนทรียภาพ”