กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอุดม มีทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ