สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ดอกบัว         -  เป็นดอกไม้ประจำถิ่น(บึงมาย ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์)

                    -  เป็นสัญลักษณ์ของความมีภูมิรู้ และปัญญา

 รัศมี             -  ความเจริญงอกงาม ความเจริญก้าวหน้า การแผ่ขยายให้ขจรไกลรัศมีเหนือดอกบัวหลวง 

                       หมายถึงความรู้และสติปัญญาที่เจริญงอกงามไม่มีที่สิ้นสุด