กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกรกฎ ปิกมา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางมีนา โออุไร
ครู คศ.3