ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 มิ.ย. 59 คัดกรองนักเรียนกลุ่มปกติ เสี่ยง มีปัญหา,ส่งโครงร่างวิจัย,รายงานข้อมูลนักเรียน
06 มิ.ย. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ครูธนานนท์
06 มิ.ย. 59 ประชุมครูประจำเดือน
ครูอุมาภรณ์
03 มิ.ย. 59 ส่ง ปพ.5 และบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1
ทุกคน
01 มิ.ย. 59 ถึง 15 มิ.ย. 59 เยี่ยมบ้านนักเรียน
ครูธนานนท์
31 พ.ค. 59 ชั่งน้ำหนัก,วัดส่วนสูง
ครูมีนา
27 พ.ค. 59 อบรมโครงการโรงเรียนสุจริต,ส่งแผนการจัดการเรียนรู้๑ รายวิชา/โครงการสอนทุกรายวิชา
ครูธนานนท์,ครูจรูญ